CANXI AD3E (ĐT)

CHỐNG BẠI LIỆT, BỔ SUNG CANXI, CHỐNG CÒI, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, KÍCH SỮA