SÂM GÀ CHẾ ĐỘ – TĂNG LỰC PHỤC HỒI (DT)

TĂNG LỰC CẤP TỐC, NHANH HỒI PHỤC, DẺO DAI, BẬT CỰA, DÀY CƠ, KÉO DÀI THỜI GIAN CHIẾN ĐẤU

Quy cách: 1 lít